HISTORIA SZKOŁY

Zarys historii Szkoły Podstawowej w Drawsku

 

Pierwszą jednoklasową szkołę dla dzieci niemieckich wybudowały władze niemieckie Drawska. Budynki dzisiejszej szkoły powstaływ 1901r. i mieściły 6-klasową szkołę dla dzieci polskich. Od 1918r. szkoła w Drawsku rozwijała się w szybkim tempie. Pierwszą siłą nauczycielską była ob. Blankówna jako kierownik szkoły, a kolejni kierownicy to: Klonowski, Wydra, Molenda oraz do 1939r. J. Kosicki. Szkoła była 7-klasowa i uczęszczało do niej ponad 300 uczniów z Drawska i okolicznych wsi. Była wzorowo prowadzona, a poziom naukowy był zadawalający.

 

Podczas wojny szkoła została zrujnowana przez Niemców. Nauką w tym okresie obejmowano głównie dzieci niemieckie, zaś polskie tylko w wieku 9-12 lat przez osoby pochodzenia niemieckiego nie posiadające kwalifikacji pedagogicznych. 28 stycznia 1945r. wojska niemieckie opuściły Drawsko. Pismem z dnia 5 lutego 1945r. władze szkolne powołały Łucjana Dymka, nauczyciela zamieszkałego w okresie okupacji w Drawsku do zorganizowania miejscowej szkoły z dowolnym doborem sił pomocniczych. Zebranie organizacyjne odbyło się 11 lutego 1945r.

 

Gminne zebranie nauczycieli i kandydatów na te stanowisko odbyło się 18.02.1945r. Naukę w szkole w drawsku w dniu 19.02.1945r. rozpoczęło 227 uczniów w 5-oddziałach na poziomie klas I-II. Z uwagi na ruch ludności i zaangażowanie starszych uczniów do prac przymusowych liczba dzieci w szkole ustabilizowała się na poziomie 180 osób.

 

W kolejnych latach liczba uczniów w szkole w Drawsku, oscylowała wokół 200 osób. Z dnie 1 września 1949r. Kierownikiem szkoły został Kazimierz Filoda, którego od dnia 10.09.1951r. zastąpił na tym stanowisku Edmund Baran. Za kierownictwa Edmunda Barana w latach 1966-67 w czynie społecznym mieszkańcy Drawska wybudowali nowy obiekt mieszczący 4 izby lekcyjne tzw. (pawilon).

 

Funkcję dyrektora szkoły od 1 września 1971r objął mgr Jan Zieliński i pełnił ją do 31 sierpnia 1991 roku. Dzięki zaangażowaniu dyrektora Zielińskiego szkole nadano imię gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby na uroczystości, która miała miejsce 16 września 1989roku.

 

Od 1 września 1991r. do 31 sierpnia 1999r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr Włodzimierz Gapski. W wyniku likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Drawsku zagospodarowano pomieszczenia po tej instytucji. Na ich bazie na przełomie 1991/92 urządzono zastępczą salę gimnastyczną wyposażoną w podstawowy sprzęt (drabinki, przybory do ćwiczeń), bibliotekę szkolną oraz Szkolną Izbę Pamięci.

 

W dniu 15.04.1996r. w szkole odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru społeczności uczniowskiej. Fundatorem sztandaru było miejscowe społeczeństwo, biznesmeni oraz członkowie Komitetu Rodzicielskiego. 7 listopada 1998 roku dokonano otwarcia sali gimnastycznej, gdzie odbywać się mają zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci szkolnych z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenu całej gminy. Salę wybudowano w półtora roku kosztem 1,500.000 zł. Połowa środków pochodziła z Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu, Urzędu Wojewódzkiego w Pile, połowa ze środków samorządowych.

 

16 lutego 1999 roku nastąpiło otwarcie sali komputerowej. Środki na ten cel pochodziły z MEN oraz z Urzędu Gminny na wyposażenie sali w dodatkowe oprzyrządowanie. Od 1 września 1999r. funkcję dyrektora szkoły objął mgr Zbigniew Piątek.